புராணரத்தினம் என்னும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1954 ii 000 0 tam d
_ |a புராணரத்தினம் என்னும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் |c இஃது ஈச்சம்பாடி ஸ்ரீநிவாச ராகவாசாரியரால் வசனரூபமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிரதிக்கிணங்க- புரசை மு. எதிராஜ பாகவதரவர்களால் புதுக்கியும்- விளக்கியும்- செப்பஞ் செய்து பரிசோதிக்கப்பட்டது-
|b /
_ |a பெங்களூர் |b R. தேவராஜ ராமானுஜ தாசன் |c 1954
_ _ |a புராண வரலாறு, பிரபஞ்ச வுற்பத்தி, துருவ சரித்திரம், ஆன்னிகம், நல்லொழுக்கம், ஆச்சிராம தருமம், சிரார்த்த காலம்
_ _ |a ஈச்சம்பாடி ஸ்ரீநிவாச ராகவாசாரியார் |d - |e translator |q -
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007744
கருத்து தெரிவிக்க