கனக சாஸ்திரம்

nam a22 7a 4500
191015b1919 ii 000 0 tam d
_ _ |a முனிசாமி முதலியார் |a Muṉicāmi mutaliyār
_ |a கனக சாஸ்திரம் |c -
|a The kanaka sastram |b /
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னை |b சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம் |c 1919
_ _ |a மிளகுத்தைலம் செய்யுமுறை- கோழிமுட்டை முறபா செய்யும்முறை
_ _ |a TVA_BOK_0006915
கருத்து தெரிவிக்க