மோரூர்ப் பாம்பலங்காரர் வருக்கக் கோவை

nam a22 7a 4500
191015b1916 ii 000 0 tam d
_ _ |a படிக்காசுப் புலவர், தம்பிரான்
_ |a மோரூர்ப் பாம்பலங்காரர் வருக்கக் கோவை |c இஃது படிக்காசுப் புலவர் இயற்றியது. சேலம் தாலூகா பெருமாம்பட்டி மகா-ள-ள-ஸ்ரீ முத்துசாமிக் கவுண்டர்- தும்பாதூளிப்பட்டி மகா-ள-ள-ஸ்ரீ சித்தாக் கவுண்டர். இவ்விருவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடிக்கு- -
|b /
_ |a திருச்செங்கோடு |b விவேக திவாகரன் அச்சுக்கூடம் |c 1916
_ _ |a சரித்திரச்சுருக்கம், வருக்க கோவை, பாம்பலங்காரர் வருக்கக் கோவை
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007335
கருத்து தெரிவிக்க