விளையாட்டுத் துறையில் கலைச்சொல் அகராதி

nam a22 7a 4500
170613b1996 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3614
|b tam
1 _ |a நவராஜ் செல்லையா, எஸ். |a Navarāj cellaiyā.Es
1 0 |a விளையாட்டுத் துறையில் கலைச்சொல் அகராதி
1 0 |a Viḷaiyāṭṭut tuṟaiyil kalaiccol akarāti
0 _ |b /
_ _ |a 2 edition
_ _ |a சென்னை |b ராஜ்மோகன் பதிப்பகம் |c 1996
0 _ |a தாக்கும் குழு, குறியுதை , பின் பலகை, காப்பாளார், ஏந்தி ஆடுதல்
_ _ |a TVA_BOK_0003614
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க