அமல நாதன்

nam a22 7a 4500
170531b1953 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3550
|b tam
1 _ |a கண்ணப்ப முதலியார், து. |a Kaṇṇappa mutaliyār, tu.
1 0 |a அமல நாதன்
1 0 |a Amala nātaṉ
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b மாட்ரோ பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் |c 1953
0 _ |a கப்பல் வாழ்க்கை, வங்கப்போர், நாவாய் முறிவு, தருமன் இல்லம்.
_ _ |a TVA_BOK_0003550
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க