தமிழ்ச் செல்வம்

nam a22 7a 4500
191015b2000 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 25.00
_ _ |a விசுவநாதம் |a கி.ஆ.பெ. |a Vicuvanātam |a Ki. Ā. Pe. |a 1899
_ |a தமிழ்ச் செல்வம் |c கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்-
_ _ |a பதினான்காம் பதிப்பு-Patiṉāṉkām patippu |b -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பாரி நிலையம் |b Pāri nilaiyam |c 2000
_ _ |a 126 p.
_ _ |a TVA_BOK_0002020
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க