ஆதி அத்தி

nam a22 7a 4500
170601b1967 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3716
|b tam
1 _ |a தூரன்,பெ. |a Tūraṉ,pe.
1 0 |a ஆதி அத்தி
1 0 |a Āti atti
0 _ |b /
_ _ |a 3 edition.
_ _ |a சென்னை |b பாரி நிலையம் |c 1967
0 _ |a சுதந்திர நிலைய வெளியீடு |v 18
0 _ |a ல.கி.முத்துசாமிக்கு சமர்பணம்
_ _ |a TVA_BOK_0003716
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க