தராசு

nam a22 7a 4500
170608b2001 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4083
|b tam
1 _ |a சமுத்திரம், சு. |a Camuttiram, Cu.
1 0 |a தராசு :|b1 சிறுகதைகள்
1 0 |a Tarācu :|b1 Ciṟukataikaḷ
0 _ |b /
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |b கங்கை புத்தக நிலையம் |c 2001
0 _ |a தராசு, பாவலாங்கள், ஒன்றுக்குள் இரண்டு, வினை- விதை
_ _ |a TVA_BOK_0004083
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க