விளையாட்டுத் துறையில் கலைச்சொல் அகராதி

nam a22 7a 4500
191015b1996 ii 000 0 tam d
_ _ |a நவராஜ் செல்லையா, எஸ். |a Navarāj cellaiyā.Es
_ |a விளையாட்டுத் துறையில் கலைச்சொல் அகராதி |c -
|b /
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னை |b ராஜ்மோகன் பதிப்பகம் |c 1996
_ _ |a தாக்கும் குழு, குறியுதை , பின் பலகை, காப்பாளார், ஏந்தி ஆடுதல்
_ _ |a TVA_BOK_0003614
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க