அகத்தியர் அருளிச்செய்த பன்னிருகாண்டம் 200

nam a22 7a 4500
181110b1967 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5622
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அகத்தியர் |a Akattiyar
1 0 |a அகத்தியர் அருளிச்செய்த பன்னிருகாண்டம் 200
1 0 |a Akattiyar aruḷicceyta paṉṉirukāṇṭam 200
0 _ |b /
_ _ |a மதுரை
_ _ |a மதுரை |b ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் |c 1967
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a தமிழ் மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005622
கருத்து தெரிவிக்க