வேரில் பழுத்த பலா

nam a22 7a 4500
191015b2003 ii 000 0 tam d
_ _ |a சமுத்திரம், சு. |a Camuttiram, Cu.
_ |a வேரில் பழுத்த பலா |c -
|b /
_ _ |a 4th edition
_ |a சென்னை |b வானதி பதிப்பகம் |c 2003
_ _ |a பழுத்த பலா, வேரில் பழுத்த பலா
_ _ |a TVA_BOK_0004085
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க