மனுமுறைகண்டவாசகம்

nam a22 7a 4500
191015b1898 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராமலிங்க சுவாமிகள் |a சிதம்பரம் இசானியமடம் |a Irāmaliṅka Cuvāmikaḷ |a Citamparam Īcān̲iyamaṭam
_ |a மனுமுறைகண்டவாசகம் |c -
|b /
_ _ |a 3 பதிப்பு
_ |a சென்னை |b மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம் |c 1898
_ _ |a TVA_BOK_0004735
கருத்து தெரிவிக்க