கோட்டூர்ப்புராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1898 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுப்பிரமணிய ஜயரவர் |a Cuppiramaṇiya jayaravar
_ |a கோட்டூர்ப்புராணம் |c -
|b /
_ |a சென்னை |b பண்டித மிததிர அச்சுக் கூடம் |c 1898
_ _ |a TVA_BOK_0004770
கருத்து தெரிவிக்க