திருக்கழுக்குன்றக்கலம்பகம்

nam a22 7a 4500
191015b1901 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராமசாமி செட்டியார் |a Irāmacāmi ceṭṭiyār
_ |a திருக்கழுக்குன்றக்கலம்பகம் |c இது திரு எவ்வுளூர் இராமசாமிசெட்டியாரவர்கள் இயற்றியது சென்னை சித்திரவேலை வித்தியாசாலை அசிஸ்டெண்டு சூபரின்டெண்டண்டு எம். வேலாயுதாசாரியவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது -
|b /
_ |a சென்னை |b ராயல் விக்டோரியா அச்சுக்கூடம் |c 1901
_ _ |a கடவுள், நூல், பெண், வெண்பா
_ _ |a TVA_BOK_0004556
கருத்து தெரிவிக்க