ஆராய்ச்சி முறையில் ஒர் அறிமுகம்

nam a22 7a 4500
170701b1982 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6772
|b tam
1 _ |a பொன்னுசாமி, மு. |a Pon̲n̲ucāmi, Mu.
1 0 |a ஆராய்ச்சி முறையில் ஒர் அறிமுகம்
1 0 |a Ārāycci muṟaiyil or aṟimukam
0 _ |a Research Methodology : An Introduction |b /
_ _ |a 2nd edition
_ _ |a கோயம்புத்தூர் |b கலா பதிப்பகம் |c 1982
0 _ |a ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சிப்படிகள், உண்மைக்கூறுகள், கள ஆய்வும் சேகரித்தலும், உண்மைக்கூறு பகுத்தல், ஆய்வேட்டின் அமைப்பு, துணைநூற் பட்டியல், சுருக்க விளக்கங்கள், அடிக்குறிப்புக்கள், மேற்கோள்கள், பின்னிணைப்புகள், அட்டவணைகளும் விளக்கப்படங்களும், ஆய்வேட்டின் நடை, ஆய்வுரை எழுதுதல், தட்டெழுத்தும் கட்டமைப்பும், வாய்மொழித் தேர்வு, இலக்கிய ஆய்வு நொக்குகள், பயன்பட்ட நூல்கள், கலைச்சொல் அகரநிரல்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006772
கருத்து தெரிவிக்க