கலைசொற்கள் பதின்மூன்றம் பகுதி விலங்கியல்

nam a22 7a 4500
170707b ii d00 0 tam d
_ _ |a 7132
|b tam
0 0 |a கலைசொற்கள் பதின்மூன்றம் பகுதி விலங்கியல்
0 0 |a Kalaicoṟkaḷ patiṉmūṉṟam pakuti vilaṅkiyal
0 1 |a technical terms in zoology |b /
_ _ |a இலங்கை |b இலங்கை அரசாங்க அச்சகம் |c 1957
_ _ |a in tamil and english
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
|a TVA_BOK_0007134
கருத்து தெரிவிக்க