இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் மனோன்மணீயம் சுந்தரம்பிள்ளை

nam a22 7a 4500
191015b2001 ii 000 0 tam d
_ _ |a 8126011297
_ _ |a வேலுசாமி, ந. |a Vēlucāmi, Nā.
_ |a இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் மனோன்மணீயம் சுந்தரம்பிள்ளை |c -
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a புது தில்லி |b சாகித்திய அக்காதெமி |c 2001
_ _ |a பிறப்பு- இளமை-கல்வி, நாடக மாண்பு, சைவப்பிரகாசசபை
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006356
கருத்து தெரிவிக்க