தணிகைப்புராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1960 ii 000 0 tam d
_ |a தணிகைப்புராணம் |c இஃது திருக்கயிலாயபரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதினத்து இருபத்தொன்றவது குருமகாசந்நிதானம் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சுப்பிரமணியத்தேசிக சுவாமிகள் கட்டளையிட்டருளியபடி வெளியிடப்பெற்றது -
|b /
_ |b திருவாவடுதுறை ஆதீனம் |c 1960
_ |a வெளியீடு எண் |v 135
_ _ |a ஸ்ரீ கச்சியப்பமுனிவர் வரலாறு,கடவுள் வாழ்த்து,நைமிசப்படலம், நாரதனருள்பெறுபடலம், புராணவரலாற்றுப்படலாம். ,
_ _ |a ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சுப்பிரமணியத்தேசிக சுவாமிகள் |e editor
_ _ |a TVA_BOK_0006787
கருத்து தெரிவிக்க