4448 - வியாதிகள் விளக்கம்

nam a22 7a 4500
181110b2006 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8484
_ _ |c ரூ. 50.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a 4448 - வியாதிகள் விளக்கம் :|b1 (ஒரு விளக்கம்) |c இந்நூல் ச. அரங்கராசன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2006
_ _ |a vii, 128 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 227
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a மருத்துவம், 4448 வியாதிகள், சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
0 _ |a அரங்கராசன், ச.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008484
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க