நளவீம பாகசாஸ்திரம்

nam a22 7a 4500
191015b1922 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1. 80
_ |a நளவீம பாகசாஸ்திரம் |c இஃது களத்தூர் வேதகிரி முதலியார் குமாரர் ஆயுர்வேத பாஸ்கரர் கந்தசாமி முதலியார் அவர்கள் சீர்திருத்தப் பிரதிக்கிணங்க கீழ்கட்டளை சுரோத்திரியம் எஸ். துரைசாமி முதலியார் அவர்களால் தமது சென்னை அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |c 1922
_ _ |a 305 p.
|a In Tamil
_ _ |a சமையல் குறிப்பு
_ _ |a நளவீம பாகசாஸ்திரம்- பாகசாஸ்திரம்- மருத்துவம்-
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008671
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க