அல்லாபிச்சைப் புலவர் அவர்கள் பாடிய பாடல்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1883 ii 000 0 tam d
_ _ |a அல்லாபிச்சைப் புலவர்
_ |a அல்லாபிச்சைப் புலவர் அவர்கள் பாடிய பாடல்கள் |c இஃது நாகூர் மகத்துவ மிகுத்த சிரோமணியாகிய ஹலறத் சையிது குத்புஷாஹுல் ஹமீது மீறான் கௌது சுல்த்தான் காதிறு கன்ஜ சவாய்சாகிபு ஆண்டவரவர்கள்பேரில் குலசேகர பட்டணம் சர்க்கரைசாகிபுத்தம்பி அவர்கள் குமாரராகிய அல்லாபிச்சைப் புலவர் அவர்களால் பாடப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |c 1883
_ _ |a 12:00 PM
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009886
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க