தொழுகை விளக்க வசனமும் ஷரீ அத்தின் வழி சருகியோர்க்குபதேசப்பாடலும்

nam a22 7a 4500
191015b1934 ii 000 0 tam d
_ _ |a அப்துல்காதிர் சாஹிபு, மு.
_ |a தொழுகை விளக்க வசனமும் ஷரீ அத்தின் வழி சருகியோர்க்குபதேசப்பாடலும் |c இஃது மு. அப்துல்காதிர் சாஹிபு அவர்களால் இயற்றப்பட்டு கலங்காணி முஸ்லீம் ஜமாத்துகளின் பொருளுதவியைக்கொண்டு இப்புஸ்தகத்தை அச்சிட்டு மார்க்கத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக வெளியிடப்பட்டு பதிபிக்கப்பெற்றது.
_ |a திருச்செங்கோடு |c 1934
_ _ |a 88 p.
|a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009937
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க