அளவை இயல்

nam a22 7a 4500
180720b1965 ii d00 0 tam d
_ _ |a 985
_ _ |c Rs. 2.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a Bahm, A.J
1 0 |a அளவை இயல் |c ஆசிரியர் ஆர்ச்சி ஜே. பாம்; திழாக்கம் கி.ர. அப்புள்ளாச்சாரி
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |b தமிழ் வெளியீடு கழகம் |c 1965
_ _ |a [ii], 117 P. |b Tables
0 _ |v B.T.P.No.76
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தத்துவம்
1 _ |a அப்புள்ளாச்சாரி, கி.ர. |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000985
TVA_BOK_0000985
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க