அம்மன் வழிபாட்டுச் சடங்குகளில் நாடகக் கூறுகள்

இராசு, இரா.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 2002

வடிவ விளக்கம் : (v), 192 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு 243

துறை / பொருள் : நாடகக் கலை

குறிச் சொற்கள் : சடங்கில் நாடகக் கூறுகள் , அம்மன் வழிபாட்டில் நாடகக்கூறுகள் , பேட்டி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க