பன்னாட்டுத் தமிழ் நடுவம் : முதலாவது அறிவியல் தமிழ் மாநாட்டு மலர்

சென்னை : இந்தியக் கிளை , 2006

வடிவ விளக்கம் : (xxvi), 136 p.

பிற தலைப்பு : International Tamil Center

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல் தமிழ் , தமிழே எழிலாம் , அறிவியலும் சோதிடமும் , அறிவியலும் தமிழும் , பழந்தமிழில் அறிவியல் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க