அறிமுறை வேதியியல் : பட்டப்படிப்புக்குரிய சிறப்புப் பாடம்

சூரியநாராயணன், ஓ. ஆர்.

சென்னை : கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : viii, 203, xii p.

பிற தலைப்பு : Theoretical Chemistry-Major

தொடர் தலைப்பு: க. நூ. வெ. இ. வரிசை எண் 251

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க