கலைக்களஞ்சியம் : தொகுதி இரண்டு

சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 1955

வடிவ விளக்கம் : (xv), (760+35) 795 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு

துறை / பொருள் : Encyclopedia

குறிச் சொற்கள் : இயல் எண்கள் , இயற் கணிதம் , இரட்டை விதையிலைத் தாவரம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

கோப்புகள் இல்லை

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க