மரபியல்

அண்ணாமலை, பெ. மா.

சென்னை : கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குனரகம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : vii, 258 p.

பிற தலைப்பு : Genetics

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ) வரிசை எண் - 241

துறை / பொருள் : விலங்கியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க