முத்தொள்ளாயிரம்

Subramanian

Madras : The Kuppuswami Sastri Research Institute , 1993

வடிவ விளக்கம் : xxvii- 120 p.

பிற தலைப்பு : Pearls thrice three hundred

தொடர் தலைப்பு: Madras Indological Series 3

துறை / பொருள் : Tamil poetry - To 1500

குறிச் சொற்கள் : முத்தொள்ளாயிரம்- Pearls thrice three hundred-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க