அத்துவித தத்துவம்

Mahadevan, T.M.P.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : xv, 340 p.

பிற தலைப்பு : Philosophy of Advaita

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் வரிசை எண் 114

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க