அரசியலமைப்புச் சட்ட ஆய்வுக்கு ஒர் அறிமுகம்

டைசி, ஏ. வி.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : xii, 263 p.

பிற தலைப்பு : Introduction to the Study of the Law of the Constitution

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 186

துறை / பொருள் : அரசியல் அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க