திருவள்ளுவர் அருளிச்செய்த திருக்குறள்

திருவள்ளுவர்

சென்னை : வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ் , 1927

வடிவ விளக்கம் : xxiii- 136 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : அறத்துப்பால்- திருக்குறள்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க