அரசிறைப் பொருளியல் : முதல் புத்தகம்

சேஷாசலம், அர.

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : Vii, 506 p.

பிற தலைப்பு : Fiscal Economics

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 672

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க