இயற்கைப் பொருட் பாடம் : முதற் பிரிவு

இராஜகோபாலாசாரியர், செ. வீ.

மதுரை : மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் , 1906

வடிவ விளக்கம் : 49 p.

பிற தலைப்பு : Lessons on natural objects

துறை / பொருள் : நிலவியல்

குறிச் சொற்கள் : நிலவியல் , கல்வி , நிலப்பாகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க