அடிப்படை இயந்திரவியல்

இராமகிருஷ்ணன், ஆர்.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : [iv], 708 p.

பிற தலைப்பு : Elementary mechanics

தொடர் தலைப்பு: த.பா. நி. (க.வெ.)-Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve) வரிசை எண் 854-Varicai eṇ 854

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க