அமுத விஞ்ஞானம் : எட்டாம் வகுப்பு

நாராயணசாமி, S.

சென்னை : அமுத நிலையம் லிமிடெட் , 1966

வடிவ விளக்கம் : viii, 199 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , சுற்றுபுறத்தை ஆராய்தல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க