ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர் தி.வை. சதாசிவ பண்டாரத்தார்

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2004

வடிவ விளக்கம் : [vii], 144 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழறிஞர் வரிசை 3

துறை / பொருள் : தமிழ் இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தமிழிலக்கியம் , தமிழறிஞர் வரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க