பாரதி தமிழ் வாசகம் : முதல் புத்தகம்

Rajachoodamony, P. R.

சென்னை : வி. இராமஸ்வாமி ஸாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ் , 1934

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : மொழி

குறிச் சொற்கள் : கல்வி , மொழி , தமிழ்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க