தமிழ் மொழித் துணை : நான்காம் படிவத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பு, கருத்துணர்திறன், கட்டுரை ஆகிய பகுதிகள் கொண்டது

சென்னை : ராஜா ராம்சந்தர் & கம்பெனி , 1950

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : மொழி

குறிச் சொற்கள் : கல்வி , மொழி , தமிழ்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க