விலங்கியல் : Zoology

அண்ணாமலை, பெ. மா.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1964

வடிவ விளக்கம் : [viii], 656 p.

பிற தலைப்பு : Zoology

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் வரிசை எண் 36

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க