அறிவியல் தமிழ் இன்றைய நிலை

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1992

வடிவ விளக்கம் : viii, 72 p.

தொடர் தலைப்பு: முனைவர் அரங்கநாயக அரக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு no.3

துறை / பொருள் : சயின்ஸ் இன் தமிழ்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க