ஆடும் பெருமானும் அளந்த நெடுமாலும்

பாஸ்கரத் தொண்டைமான், தொ.மு.

சென்னை : கலைஞன் பதிப்பகம் , 1999

வடிவ விளக்கம் : 168 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க