புகுமுக விலங்கியல்

அண்ணாமலை, பெ. மா.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1969

வடிவ விளக்கம் : [vi], 306, [x] p.

பிற தலைப்பு : Zoology for P.U.C

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 157

துறை / பொருள் : விலங்கியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க