அரசியலமைப்புச் சட்ட ஆய்வுக்கு ஓர் அறிமுகம்

டைசி, ஏ. வி.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : [v], 280 p.

பிற தலைப்பு : Introduction to the Study of The Law of The Constitutions

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் வரிசை எண் - 187

துறை / பொருள் : அரசிய அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க