மின்னெந்திரவியற் சொற்றொகுதி

இலங்கை : அரசாங்க அச்சகம் , 1965

பிற தலைப்பு : Glosary of Technical Terms in : Electrical Engineering

குறிச் சொற்கள் : சொற்கள்- அகாரதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க