லேவ் தல்ஸ்தோய் புத்துயிர்ப்பு : நாவல்

மாஸ்கோ : முன்னேற்றப் பதிப்பகம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : 842 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க