பெரிய புராண விளக்கம்

ஜகந்நாதன்

சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி , 1987

வடிவ விளக்கம் : [iv]- 474 p.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க