அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி - 14 : நுண்கணிதம் - பனைமரம்

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 2004

வடிவ விளக்கம் : xviii, 946 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க