புலவர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள் : சிரிப்பும் சிந்தனையும் கலந்தவை

முத்தையா, பிஎல்.

சென்னை : முல்லை பதிப்பகம் , 1996

குறிச் சொற்கள் : மணம் கமழ் தமிழ் , மன்னரிடம் உள்ள கோடி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க