அஜபா கல்பம் : (ஸம்ஸ்க்ருத மூலமும், தமிழுரையும்)

Tiruchirapalli : The Trichinopoly United Printers Limited , 1949

வடிவ விளக்கம் : viii, 40 p.

தொடர் தலைப்பு: கமலாலயச் சிறப்பு வெளியீடு 1

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க